آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اطلاعات علمی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اجرایی اعضای محترم هیأت علمی گروه‌های علوم انسانی و هنرترفیع و ارتقا هیات علمی
راهنمای ورود به ساجدترفیع و ارتقا هیات علمی
فرم مفقودی مدارک دانش آموختگانفرم‌های آموزشی
فهرست نشریات دارای اعتبار اسفند ۹۶اداره ارتقاء و ترفیعات
شرح وظایف مدیران گروههای آموزشیاداره ارتقاء و ترفیعات
پاداش خدمت نیمه وقتی هااداره ارتقاء و ترفیعات
پاداش پایان خدمت بازنشسته تمام وقتاداره ارتقاء و ترفیعات
بخشنامه طرح خدمت اساتیداداره ارتقاء و ترفیعات
بخشنامه ترفیع پایه سالیانهاداره ارتقاء و ترفیعات
آئین نامه ماموریت و انتقالاداره ارتقاء و ترفیعات
آئین نامه فرصت مطالعاتی اساتیداداره ارتقاء و ترفیعات
اختصاص کد شناسه تدریساداره ارتقاء و ترفیعات
رای کمیسیون - شورای واحد مورخ ۱۶ دی الی ۱۶ بهمن ماه ۹۵نامه های صادره از کمیسیون و شورای آموزشی
دستور العمل جدید تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی با شناسنامه علمی(سال ۹۵)اداره ارتقاء و ترفیعات
آئین نامه ارتقا مرتبه علمی اساتید به مدارج بالاتراداره ارتقاء و ترفیعات
شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمیاداره ارتقاء و ترفیعات
دستور العمل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی در صورت ارتقا مرتبه علمیاداره ارتقاء و ترفیعات
آیین نامه آموزشی مقطع دکتریاداره ثبت نام
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوستهاداره ثبت نام
فرمهای ارتقاء مرتبه علمی اساتید (به دانشیاری و استادی)ترفیع و ارتقا هیات علمی