آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم شماره 1 جهت تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیات علمیاداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
فرم اطلاعات مربوط به اعضای هیات علمی و دانشجویان واحد ها و پردیس هااداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
مشخصات واحد ها و پردیس هااداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
استخدام هیات علمیاداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
فرم مشخصات فردی متقاضیان استخدام هیات علمی در واحد علوم و تحقیقاتاداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
فرمهای مورد نیاز استخدام هیئت علمیاداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
فرم مفقودی مدارک دانش آموختگانفرم‌های آموزشی
فرم طرح درساداره مطالعات و تصویب رشته ها
فرمهای بازنگری سرفصلاداره مطالعات و تصویب رشته ها
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تصویب رشتهاداره مطالعات و تصویب رشته ها
چارت بررسی ایجاد رشته جدیداداره مطالعات و تصویب رشته ها
اطلاعات مورد نیاز جهت ایجاد و راه اندازی رشته جدید در پورتال گسترش آموزش عالیاداره مطالعات و تصویب رشته ها
فرم صورتجلسه امتحان جامعاداره امتحانات
فرمهای ارتقاء مرتبه علمی اساتید (به دانشیاری و استادی)کارگزینی هیات علمی
فرم بازگشت از مرخصی اعضای هیات علمیکارگزینی هیات علمی
فرم درخواست مرخصی اعضای هیات علمیکارگزینی هیات علمی
راهنمای ورود به ساجدکارگزینی هیات علمی
فرم ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمیکارگزینی هیات علمی
اطلاعات علمی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اجرایی اعضای محترم هیأت علمی گروه‌های علوم انسانی و هنرکارگزینی هیات علمی
فرم سنجش و نظارتسنجش و نظارت