آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرمهای اداره کل امور هیات علمی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
استخدام هیات علمیاداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
اطلاعات علمی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اجرایی اعضای محترم هیأت علمی گروه‌های علوم انسانی و هنرکارگزینی هیات علمی
راهنمای ورود به ساجدکارگزینی هیات علمی
فرم اطلاعات مربوط به اعضای هیات علمی و دانشجویان واحد ها و پردیس هااداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
فرم بازگشت از مرخصی اعضای هیات علمیکارگزینی هیات علمی
فرم ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمیکارگزینی هیات علمی
فرم درخواست مرخصی اعضای هیات علمیکارگزینی هیات علمی
فرم شماره 1 جهت تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیات علمیاداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
فرم مشخصات فردی متقاضیان استخدام هیات علمی در واحد علوم و تحقیقاتاداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
فرمهای ارتقاء مرتبه علمی اساتید (به دانشیاری و استادی)کارگزینی هیات علمی
فرمهای مورد نیاز استخدام هیئت علمیاداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
مشخصات واحد ها و پردیس هااداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی