آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرمهای اداره کل امور هیات علمی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اطلاعات علمی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اجرایی اعضای محترم هیأت علمی گروه‌های علوم انسانی و هنرکارگزینی هیات علمی
راهنمای ورود به ساجدکارگزینی هیات علمی
فرمهای ارتقاء مرتبه علمی اساتید (به دانشیاری و استادی)کارگزینی هیات علمی
فرم ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمیکارگزینی هیات علمی
فرم شماره 1 جهت تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیات علمیاداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
فرم درخواست مرخصی اعضای هیات علمیکارگزینی هیات علمی
فرم بازگشت از مرخصی اعضای هیات علمیکارگزینی هیات علمی
فرمهای مورد نیاز استخدام هیئت علمیاداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
فرم مشخصات فردی متقاضیان استخدام هیات علمی در واحد علوم و تحقیقاتاداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
استخدام هیات علمیاداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
مشخصات واحد ها و پردیس هااداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
فرم اطلاعات مربوط به اعضای هیات علمی و دانشجویان واحد ها و پردیس هااداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی