شرایط اعطای بورس تحصیلی داخل به دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D)و کارشناسی ارشد