مدیر کل آموزش


دکتر محمدحسن بهزادی

سمت: مدیر کل آموزش

رشته تحصیلی: آمار

مدرک تحصیلی:
دکترای تخصصی

مرتبه علمی: دانشیار