معاون مدیر کل آموزش
شرح وظایف:

۱- نظارت به امور ادارات زیرمجموعه (ثبت‌نام، امتحانات، مطالعات و تصویب رشته، برنامه‌ریزی آموزشی)

۲- کنترل و تائید پیش‌نویس کلیه مکاتبات در حوزه آموزش

۳- هماهنگی و ارائه گزارشات درخواستی به حوزه خدمات آموزشی سازمان مرکزی

۴- هماهنگی و برگزاری جلسات کمسیون و شورای واحد

۵- ایجاد هماهنگی در زمینه امور آموزشی با دیگر معاونت ها

۶- نظارت مستقیم بر اداره پیگیری معاونت آموزش و پاسخگویی به دانشجویان

۷- رسیدگی به امور شعب و ارتباط با آنها

۸- نظارت بر عملکرد مدیران آموزش دانشکده های تابعه

۹- رسیدگی به درخواست ها و شکایات دانشجویان در خصوص عملکرد دانشکده ها

۱۰- رسیدگی به درخواست های کارکنان آموزش