اداره آمار و برنامه ریزی آموزشی

 

رئیس اداره: مهرشاد خودکار


مدرک تحصیلی: فوق لیسانس علوم سیاسی

شرح وظایف:


۱ - تهیه بخشنامه و دستورالعمل مبنی بر نحوه برنامه ریزی درسی اساتید توسط گروه های آموزشی

۲- هماهنگی با دانشکده ها درخصوص تهیه برنامه ریزی درسی

۳- نهایی کردن برنامه ریزی درسی دانشکده ها قبل از ثبت نام نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی

۴- بررسی برنامه درسی اساتید در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی

۵- مدیریت فضاهای آموزشی در جهت جبران کلاسهای فاقد فضای برخی از دانشکده ها.

۶- تخصیص وتقسیم بندی فضاهای موجود به دانشکده ها

۷- نظارت و کنترل کلاس ها