اداره امتحانات و ثبت نمرات

 

رئیس اداره: آقای مهدی فاضلی


شرح وظایف:

۱- صدور ریزنمرات دانشجوی در حال تحصیل (فرم شماره ۳)

۲- صدور ریزنمرات دانشجوی اخراجی (فرم شماره ۵)

۳- صدور ریزنمرات دانشجوی انصرافی (فرم شماره ۴)

۴- صدور ریزنمرات دانشجوی میهمان و تائیدیه آن

۵- برگزاری آزمون متمرکز امتحان جامع دکتری تخصصی

۶- صدور گواهی موفقیت در امتحان جامع و تائیدیه آن

۷- تایید گواهی موفقیت در امتحان جامع و ارسال آن به واحدهای بورسیه کننده

۸- نظارت بر حسن برگزاری امتحانات

۹- تایید کارنامه تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی و ارسال آن به واحدهای بورسیه کننده

۱۰- بررسی و تایید مغایرت ها در نمرات درسی دانشجو

۱۱- بایگانی لیست نمرات به ترتیب دانشکده، مقاطع تحصیلی و لیست دروس

۱۲- بررسی و تایید تصمیمات شورای دانشکده‌ها درارتباط با نمرات مخدوش و درخواستهای تجدید نظر و تغییر نمره

۱۳- بررسی و تایید تصمیمات شورای دانشکده‌ها درارتباط با درخواستهای حذف پزشکی دانشجویان

۱۴- هماهنگی با مرکز آزمون دانشگاه جهت برگزاری مصاحبه آزمون مقطع دکتری تخصصی

۱۵- هماهنگی با مرکز آزمون دانشگاه جهت ارسال نتیجه آزمون زبان EPT و ارسال آن به دانشکده های تابعه

۱۶- درخواست تایید نمرات دانشجویان میهمان از سایر موسسات آموزشی

۱۷- نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با دانشجویان شاهد و ایثارگر

۱۸- نظارت بر حسن اجرای ماده های ۳۵ و ۴۱ آیین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی

۱۹- نظارت بر حسن اجرای ماده ۱۴ آیین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

۲۰- نظارت بر حسن اجرای تبصره ۱ ماده ۱۲ آئین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع دکتری تخصصی