اداره امور حق الزحمه اعضا هیات علمی

 داریوش داداشی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس روانشناسی

سمت: رئیس اداره امور حق الزحمه اعضا هیات علمی

 

شماره تماس: 47912353

ایمیلvisiting.scholar@srbiau.ac.irشرح وظایف

 • محاسبه و گزارش حق التدریس اعضای هیات علمی و حق التدریس
   
 • محاسبه و گزارش حق الزحمه پایان نامه های اساتید
   
 • محاسبه و گزارش حق الزحمه امتحان جامع، کارآموزی، پروژه کارشناسی، معرفی به استاد و سمینار
   
 • صدور گواهی اشتغال به تدریس برای اعضای هیات علمی و مدعو
   
 • بررسی ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی
   
 • بررسی مدارک متقاضیان اخذ مجوز تدریس و ارسال به هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی استان
   


دستورالعمل مجوز تدریس مدعو

فرم اساتید حق التدریس جهت دریافت مجوز تدریس