مدیر کل هیات علمی

 

دکتر حسین باخدا

سمت: مدیر کل امور هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی:
مکانیزاسیون کشاورزی‌‌‌‌‌‌‌

مرتبه علمی: استادیار