مدیر کل هیات علمی

 

دکتر حمید رسولی

سمت: مدیر کل امور هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی محض -جبر

مرتبه علمی: دانشیار