دفتر مطالعات رشته و سنجش و نظارت آموزشی

                                                                                                                                          
                                                                                                                                                
 محمد حسنی


پست الکترونیک :  tasvibereshte@srbiau.ac.ir    


شرح وظایف                                                                                                              
 

· پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تصویب و راه اندازی رشته های جدید مربوط به  واحد علوم تحقیقات و شعب زیر مجموعه

· مدیریت و هماهنگی امور مربوط به تخصیص دانشجو برای شعب زیر مجموعه واحد علوم و تحقیقات

· نظارت و هماهنگی در یکپارچه سازی عناوین رشته ها و دروس مطابق با سرفصل مصوب در کلیه شعب زیرمجموعه

· پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تغییر عناوین رشته ها مطابق با سرفصل مصوب

· مدیریت و هماهنگی امور مربوط به مطالعه و بازنگری سرفصل مصوب رشته ها

· پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تصویب سرفصل رشته ها

· به روز رسانی سیستم جامع مطابق با سرفصل مصوب رشته ها و نظر مدیران گروههای مربوطه

· بررسی و پیگیری مغایرتهای موجود در دفترچه آزمون در خصوص رشته ها با عناوین مصوب آنها مطابق سرفصل

· نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های مربوط به شورای برنامه ریزی دروس

 

 چارت بررسی ایجاد رشته جدید