دفتر مطالعات رشته و سنجش و نظارت آموزشیرئیس اداره: آقای حسین قاسمیشرح وظایف

· پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تصویب و راه اندازی رشته های جدید مربوط به واحد علوم تحقیقات و شعب زیر مجموعه

· مدیریت و هماهنگی امور مربوط به تخصیص دانشجو برای شعب زیر مجموعه واحد علوم و تحقیقات

· نظارت و هماهنگی در یکپارچه سازی عناوین رشته ها و دروس مطابق با سرفصل مصوب در کلیه شعب زیرمجموعه

· پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تغییر عناوین رشته ها مطابق با سرفصل مصوب

· مدیریت و هماهنگی امور مربوط به مطالعه و بازنگری سرفصل مصوب رشته ها

· پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تصویب سرفصل رشته ها

· به روز رسانی سیستم جامع مطابق با سرفصل مصوب رشته ها و نظر مدیران گروههای مربوطه

· بررسی و پیگیری مغایرتهای موجود در دفترچه آزمون در خصوص رشته ها با عناوین مصوب آنها مطابق سرفصل

· نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های مربوط به شورای برنامه ریزی دروس

 

چارت بررسی ایجاد رشته جدید