اخبار

اطلاعیه

متقاضیان استخدام هیئت علمی می توانند در سامانه جذب و تامین هیئت علمی به آدرس الکترونیکی www.jazb.iau.ir مراجعه و ثبت نام نمایند.

ادامه مطلب