رشته های تحصیلی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۳۲ مورد.
عنوان دانشکدهعنوان رشته تحصیلیمقطع
مکانیک، برق و کامپیوترمهندسی برق – مخابرات سیستمدکتری
مکانیک، برق و کامپیوترمهندسی مکانیک-تبدیل انرژیدکتری
مکانیک، برق و کامپیوترمهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدکتری
مکانیک، برق و کامپیوترمهندسی برق- مخابرات میدان و موجدکتری
مکانیک، برق و کامپیوترمهندسی برق - الکترونیکدکتری
مکانیک، برق و کامپیوترمهندسی برق - قدرتدکتری
مکانیک، برق و کامپیوترمهندسی برق - کنترلدکتری
مکانیک، برق و کامپیوترمهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتریدکتری
مکانیک، برق و کامپیوترمهندسی کامپیوتر - نرم افزاردکتری
مکانیک، برق و کامپیوترمهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزدکتری