رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸٬۰۰۰ مورد.
موضوعگیرندهشماره نامهتاریخ
*-کمیسیون161مورخ14/10/95 فخرالاسلام یعقوبی پوررئیس محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی (جناب آقای دکتر توسلی رکن آبادی - جناب آقای حصارکی)د/8/29/834881395/10/19
*پیرو کمیسون160مورخ7/10/95 لیلا جعفریرئیس محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (جناب آقای دکتر کیادلیری)د/8/29/834841395/10/19
*شورای 286مورخ8/10/95 مظاهر اسفندیاررئیس محترم دانشکده صنایع غذایی (جناب آقای دکتر قوامی)د/8/29/836671395/10/19
*کمیسیون161 مورخ 14/10/95 اکبر رفیعیرئیس محترم دانشکده مهندسی مواد (جناب آقای دکتر خدابنده)د/8/29/834531395/10/19
*کمیسیون161مورخ14/10/95 حمیده انصاری نیارئیس محترم دانشکده دامپزشکی (جناب آقای دکتر اصغری)د/8/29/836881395/10/19
*کمیسیون161مورخ14/10/95 صدیقه تقویرئیس محترم دانشکده علوم پزشکی (جناب آقای دکتر کمیلی)د/8/29/834871395/10/19
*کمیسیون161مورخ14/10/95 علی خدادادیرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/834751395/10/19
*کمیسیون161مورخ14/10/95 علی محمد عقیلیرئیس محترم دانشکده دامپزشکی (جناب آقای دکتر اصغری)د/8/29/834891395/10/19
*کمیسیون161مورخ14/10/95 مرتضی راسخ قاضیانیرئیس محترم دانشکده دامپزشکی (جناب آقای دکتر اصغری)د/8/29/834831395/10/19
*کمیسیون161مورخ14/10/95 معین آرمانرئیس محترم دانشکده دامپزشکی (جناب آقای دکتر اصغری)د/8/29/834951395/10/19