رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸٬۰۰۰ مورد.
موضوعگیرندهشماره نامهتاریخ
*کمیسیون166مورخ26/11/95 سر فصل رشته مدیریت دولتیرئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/1000221395/12/03
*کمیسیون167مورخ3/12/95 رعنا جبلیرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/1000231395/12/03
*شورای292مورخ20/11/95 اخذ باقیمانده درس پس از اخذ و گذراندن درس کارآموزی جهت دانشجویان رشته علوم تغذیه دانشکده علوم پزشکیرئیس محترم دانشکده علوم پزشکی (جناب آقای دکتر کمیلی)د/8/29/1000251395/12/03
*کمیسیون 171 مورخ 29/1/96 فاطمه عبداللهیسرپرست محترم دانشکده علوم پایه (جناب آقای دکتر آبرومند‌ آذر)د/8/29/100201396/02/16
*کمیسیون 171 مورخ 29/1/96 ابوالفضل فلاح هرویرئیس محترم دانشکده مهندسی مواد (جناب آقای دکتر خدابنده)د/8/29/100211396/02/16
*کمیسیون 171 مورخ 29/1/96 محمد سعید صبرایینمشاور محترم ریاست دانشگاه و رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/100221396/02/16
*کمیسیون 171 مورخ 29/1/96 ناصر حسن زاده صورمان بادرئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/100231396/02/16
*کمیسیون 171 مورخ 29/1/96 بهرام میرزائیرئیس محترم دانشکده مهندسی مواد (جناب آقای دکتر خدابنده)د/8/29/100241396/02/16
*کمیسیون 171 مورخ 29/1/96 سپیده فتحی نیکرئیس محترم دانشکده صنایع غذایی (جناب آقای دکتر قوامی)د/8/29/100251396/02/16
*کمیسیون 171 مورخ 29/1/96 محمد محمدنیارئیس محترم دانشکده مهندسی مواد (جناب آقای دکتر خدابنده)د/8/29/100261396/02/16