رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸٬۰۰۰ مورد.
موضوعگیرندهشماره نامهتاریخ
*کمیسیون 191 مورخ 11/7/96 پرهام دیباجرئیس دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/542551396/07/17
*کمیسیون191مورخ11/7/96 فرشته پناهی فررئیس دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/542031396/07/17
*کمیسیون 190 مورخ 1396/7/4 آزیتا پیشگورئیس دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/528781396/07/12
*کمیسیون 190 مورخ 4/7/96 سید مصطفی ساداتی کیادهیرئیس دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/529101396/07/12
*کمیسیون190مورخ1396/7/4 احمد اسمعیلیرئیس دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/528741396/07/12
*کمیسیون190مورخ1396/7/4 بهداد شالبافرئیس دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/528721396/07/12
*کمیسیون190مورخ1396/7/4 مجتبی شیرزادرئیس دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/528731396/07/12
*شورای316مورخ5/7/96 دانشجویان محیط زیست گرایش ارزیابیرئیس دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/522251396/07/11
*شورای316مورخ5/7/96 دانشجویان محیط زیست گرایش ارزیابیرئیس دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/522261396/07/11
*کمیسیون 190 مورخ 4/7/94 خدیجه علیرضاییرئیس دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/516091396/07/10