رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸٬۰۰۰ مورد.
موضوعگیرندهشماره نامهتاریخ
* شورا ی آموزشی 286مورخ8/10/95 دکتر مریم مشفقمدیر کل محترم امور هیات علمی (جناب آقای دکتر باخدا)د/8/29/843971395/10/25
* شورای 298 مورخ 30/1/96 محمدباباجان زادهرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/80561396/02/10
* شورای 310 مورخ 18/5/96 مصیب دارابیرئیس محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (جناب آقای دکتر باقری)د/8/29/358621396/06/04
* شورای 312 مورخ 96/6/8عدم رعایت پیش نیازی رشته های اکتشاف نفت و مخازن هیدروکربوریرئیس محترم دانشکده نفت و گاز (جناب آقای دکتر امامزاده - جناب آقای دکتر آل علی)د/8/29/394231396/06/12
* شورای 314 مورخ 22/6/96 فاطمه عشوری فررئیس محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (جناب آقای دکتر کیادلیری)د/8/29/484771396/06/30
* کمیسیون 162 مورخ 28/10/95 وضعیت داود محمدقاسمیرئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/861221395/10/29
* کمیسیون 162 مورخ 28/10/95رامین آقازاده 2رئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/870601395/11/03
* کمیسیون 166مورخ 26/11/95 سپهر طلایی شهیر- وضعیت تحصیلیرئیس محترم دانشکده مهندسی مواد (جناب آقای دکتر خدابنده)د/8/29/972261395/11/26
* کمیسیون 166مورخ 26/11/95 سپهر طلایی شهیر- وضعیت تحصیلیرئیس محترم دانشکده مهندسی مواد (جناب آقای دکتر خدابنده)د/8/29/971991395/11/26
* کمیسیون 168 مورخ 10/12/95 داریوش احمدی پوراترگلهمشاور محترم ریاست دانشگاه و رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/1026491395/12/10