رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۸٬۰۰۰ مورد.
موضوعگیرندهشماره نامهتاریخ
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 مونا حاجی قاسمرئیس محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (جناب آقای دکتر کیادلیری)د/8/29/596321396/08/01
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 الهه کورش نیارئیس محترم دانشکده زبان و ادبیات (سرکار خانم دکتر خان‌محمدی)د/8/29/596001396/08/01
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 الهه کورش نیارئیس محترم دانشکده زبان و ادبیات (سرکار خانم دکتر خان‌محمدی)د/8/29/596011396/08/01
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 الهه کورش نیارئیس محترم دانشکده زبان و ادبیات (سرکار خانم دکتر خان‌محمدی)د/8/29/595541396/08/01
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 امیر رضا زارعی مزد آبادیرئیس محترم دانشکده علوم و فنون دریایی (جناب آقای دکتر جاوید)د/8/29/596311396/08/01
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 امیر شاه گل زادهرئیس محترم دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/595951396/08/01
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 توحید نوری زادهرئیس محترم دانشکده مکانیک و هوا فضا (جناب آقای دکتر نجفی)د/8/29/596341396/08/01
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 سمیه ریوندیرئیس محترم دانشکده نفت و گاز (جناب آقای دکتر امامزاده - جناب آقای دکتر آل علی)د/8/29/596031396/08/01
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 سیدمحمدرضا امیری طاریسرپرست محترم دانشکده مهندسی پزشکی (جناب آقای دکتر پولادیان)د/8/29/595941396/08/01
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 سیدمحمدرضا امیری طاریسرپرست محترم دانشکده مهندسی پزشکی (جناب آقای دکتر پولادیان)د/8/29/595561396/08/01