رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد


نمایش ۷٬۹۹۱ تا ۸٬۰۰۰ مورد از کل ۸٬۰۰۰ مورد.
موضوعگیرندهشماره نامهتاریخ
*کمیسیون161مورخ14/10/95 کیوان امین الرعایارئیس محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (جناب آقای دکتر کیادلیری)د/8/29/834791395/10/19
*کمیسیون161مورخ14/10/95 لقمان کریمیانرئیس محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (جناب آقای دکتر کیادلیری)د/8/29/835811395/10/19
*کمیسیون161مورخ14/10/95 محسن دهقانیسرپرست محترم دانشکده علوم پایه (جناب آقای دکتر آبرومند‌ آذر)د/8/29/834811395/10/19
*کمیسیون161مورخ14/10/95 محمدرضا شکری کجوریرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/834851395/10/19
*کمیسیون161مورخ14/10/95 مریم خسروی برغانیرئیس محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی (جناب آقای دکتر توسلی رکن آبادی - جناب آقای حصارکی)د/8/29/834771395/10/19
*کمیسیون161مورخ14/10/95 مسعود رستم زادهرئیس محترم دانشکده مهندسی مواد (جناب آقای دکتر خدابنده)د/8/29/834971395/10/19
*کمیسیون161مورخ14/10/95 مهدی باقرزادهرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/834741395/10/19
*کمیسیون161مورخ14/10/95 نعمت اله عنبرستانیرئیس محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی (جناب آقای دکتر توسلی رکن آبادی - جناب آقای حصارکی)د/8/29/834861395/10/19
پیرو *کمیسیون160مورخ7/10/95 مبین خطیب شهریرئیس محترم دانشکده دامپزشکی (جناب آقای دکتر اصغری)د/8/29/836621395/10/19
پیرو *کمیسیون160مورخ7/10/95 نادر کرمی گاوکانیرئیس محترم دانشکده دامپزشکی (جناب آقای دکتر اصغری)د/8/29/834981395/10/19