رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸٬۰۰۰ مورد.
موضوعگیرندهشماره نامهتاریخ
**کمیسیون193مورخ96/7/25 مروارید سفری وصالرئیس محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (جناب آقای دکتر باقری)د/8/29/595741396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 مریم حکمتیسرپرست محترم دانشکده علوم پایه (جناب آقای دکتر آبرومند‌ آذر)د/8/29/595661396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 مژگان صادقیرئیس محترم دانشکده زبان و ادبیات (سرکار خانم دکتر خان‌محمدی)د/8/29/595811396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 مهدی مسیحیرئیس محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (جناب آقای دکتر باقری)د/8/29/595591396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 مهسا بروغنیرییس محترم مرکز تحقیقات فیزیک (جناب آقای دکتر قرآن‌نویس)د/8/29/595901396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 یعقوب منیریرئیس محترم دانشکده علوم و فنون دریایی (جناب آقای دکتر جاوید)د/8/29/596401396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25رضا هوشمندرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/595581396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25سمیه سروشرئیس محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (جناب آقای دکتر باقری)د/8/29/595771396/08/01
*کمیسیون 193 موخ 25/7/96 پوریا قربانیرئیس محترم دانشکده نفت و گاز (جناب آقای دکتر امامزاده - جناب آقای دکتر آل علی)د/8/29/595981396/08/01
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 زهره آوازهرئیس محترم دانشکده زبان و ادبیات (سرکار خانم دکتر خان‌محمدی)د/8/29/595931396/08/01