رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸٬۰۰۰ مورد.
موضوعگیرندهشماره نامهتاریخ
**کمیسیون193مورخ96/7/25 فاطمه حیدری کتایونچهرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/595601396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 لیلا براتیرئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/595851396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 محمدحسین فریدونیرئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/595701396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 مسعود گرامیرئیس محترم دانشکده نفت و گاز (جناب آقای دکتر امامزاده - جناب آقای دکتر آل علی)د/8/29/595881396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 نجمه بهمنیرئیس محترم دانشکده زبان و ادبیات (سرکار خانم دکتر خان‌محمدی)د/8/29/595801396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 نسیم کائیدیرئیس محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (جناب آقای دکتر باقری)د/8/29/595731396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 نونا نصیرزاده-پگاه رضویسرپرست محترم دانشکده مهندسی پزشکی (جناب آقای دکتر پولادیان)د/8/29/595871396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 هاله امینیرئیس محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (جناب آقای دکتر باقری)د/8/29/595671396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 امیر حبیبی-مونا اسلامیرئیس محترم دانشکده دامپزشکی (جناب آقای دکتر اصغری)د/8/29/595761396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 امیر مفتاحی قوجهرئیس محترم دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/595691396/08/01