رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۸٬۰۰۰ مورد.
موضوعگیرندهشماره نامهتاریخ
*کمیسیون194مورخ96/8/2 مهدی اتش پارهرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/604141396/08/03
پیرو*کمیسیون192 مورخ 96/7/18 یاسین سلیمانی جایسرپرست محترم دانشکده مهندسی پزشکی (جناب آقای دکتر پولادیان)د/8/29/604151396/08/03
*شورای315مورخ96/6/29 در خواست مجوز مازاد تدریس برای نیمسال97-96مدیر کل محترم امور هیات علمی (جناب آقای دکتر باخدا)د/8/29/599461396/08/02
*شورای319مورخ96/7/26مغایرت عناوین درسی ارائه شده در نیمسالهای گذشته با سرفصل رشته های مختلفرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/599491396/08/02
*کمیسیون194مورخ96/8/2 شبنم محرم نژادرئیس محترم دانشکده صنایع غذایی (جناب آقای دکتر قوامی)د/8/29/601971396/08/02
**کمیسیون193 مورخ96/7/25 عباس اشجعیسرپرست محترم دانشکده علوم پایه (جناب آقای دکتر آبرومند‌ آذر)د/8/29/595631396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 بابک همایون پوررئیس محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (جناب آقای دکتر کیادلیری)د/8/29/595611396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 حسنی ابوالقاسمیرئیس محترم دانشکده مکانیک و هوا فضا (جناب آقای دکتر نجفی)د/8/29/595891396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 حنیف فروزانیرئیس محترم دانشکده برق و کامپیوتر (جناب آقای دکتر مقدسی)د/8/29/595681396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 شهرزاد امیریرئیس محترم دانشکده زبان و ادبیات (سرکار خانم دکتر خان‌محمدی)د/8/29/595721396/08/01