رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸٬۰۰۰ مورد.
موضوعگیرندهشماره نامهتاریخ
*کمیسیون193مورخ96/7/25 مرتضی خبزیرئیس محترم دانشکده زبان و ادبیات (سرکار خانم دکتر خان‌محمدی)د/8/29/607121396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 معصومه محیطی پوررئیس محترم دانشکده الهیات و فلسفه (جناب آقای دکتر آیتی)د/8/29/607071396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 مونا جنابیرییس محترم مرکز تحقیقات فیزیک (جناب آقای دکتر قرآن‌نویس)د/8/29/606841396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 هوفر اسمعیلیرئیس محترم دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/606941396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 یوسف تقوی سردهاییرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/606831396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 یوسف قلی زاده گرجانیرئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/606991396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 یوسف کمریسرپرست محترم دانشکده مهندسی پزشکی (جناب آقای دکتر پولادیان)د/8/29/606821396/08/03
*کمیسیون194مورخ96/8/2 رضا نوریرئیس محترم دانشکده مهندسی مواد (جناب آقای دکتر خدابنده)د/8/29/606891396/08/03
*کمیسیون194مورخ96/8/2 ابراهیم کشاورزرئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/605991396/08/03
*کمیسیون194مورخ96/8/2 احسان اعظمیرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/606881396/08/03