رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸٬۰۰۰ مورد.
موضوعگیرندهشماره نامهتاریخ
*کمیسیون193مورخ96/7/25 سیدآرش دبیریانسرپرست محترم دانشکده مهندسی پزشکی (جناب آقای دکتر پولادیان)د/8/29/607081396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 سیدهادی شکراللهیرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/606861396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 شهریار آق اولیرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/607011396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 علی سیستانیرئیس محترم دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/606931396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 فاطمه امن زادهرئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/607031396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 مازیار داودی مهررئیس محترم دانشکده مکانیک و هوا فضا (جناب آقای دکتر نجفی)د/8/29/606981396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 مجتبی کاظمیرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/607091396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 مجتبی میرزاده جدیدرئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/606951396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 محسن شریفیرئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/607101396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 محمدحسین رکنیرئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/607001396/08/03