رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸٬۰۰۰ مورد.
موضوعگیرندهشماره نامهتاریخ
*کمیسیون193مورخ96/7/25 میثم بکتاشیانرئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/606971396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 هانیه حدادیرئیس محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (جناب آقای دکتر کیادلیری)د/8/29/606901396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 پرنیان بیگلرزادهسرپرست محترم دانشکده مهندسی پزشکی (جناب آقای دکتر پولادیان)د/8/29/607131396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 جهانبخش هاشمیرئیس محترم دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/606921396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 رقیه پرچیانلورئیس محترم دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/607151396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 روزبه کریمی یزدیرئیس محترم دانشکده مکانیک و هوا فضا (جناب آقای دکتر نجفی)د/8/29/606871396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 زهرا اسمعیلیرئیس محترم دانشکده محیط زیست و انرژی (جناب آقای دکتر عباسپور)د/8/29/606911396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 سعید دبیدیانرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/607041396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 سعید سعیدیانرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/607021396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 سعیده معصومی گودگزرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/603761396/08/03