رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۸٬۰۰۰ مورد.
موضوعگیرندهشماره نامهتاریخ
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 علیرضا قانی مسجدیرئیس محترم دانشکده مهندسی مواد (جناب آقای دکتر خدابنده)د/8/29/596331396/08/01
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 کامبیز خالدیانرئیس محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (جناب آقای دکتر کیادلیری)د/8/29/595991396/08/01
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 کبری احمدی چاشمیرئیس محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (جناب آقای دکتر کیادلیری)د/8/29/596021396/08/01
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 مهدی مروی نامرئیس محترم دانشکده مکانیک و هوا فضا (جناب آقای دکتر نجفی)د/8/29/596041396/08/01
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 مهناز میرجلیلیرئیس محترم دانشکده زبان و ادبیات (سرکار خانم دکتر خان‌محمدی)د/8/29/595961396/08/01
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 نرجس کاویانیرئیس محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (جناب آقای دکتر کیادلیری)د/8/29/595971396/08/01
*کمیسیون 193 مورخ 25/7/96 نیما اسماعیلیرئیس محترم دانشکده مکانیک و هوا فضا (جناب آقای دکتر نجفی)د/8/29/595921396/08/01
*کمیسیون193مورخ96/7//25 شعف احمدخانیرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/595201396/08/01
*کمیسیون193مورخ96/7/25 سیدمحمدعلی حسینیرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/595641396/08/01
*کمیسیون193مورخ96/7/25 محمد باباییرئیس محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (جناب آقای دکتر باقری)د/8/29/595571396/08/01