رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸٬۰۰۰ مورد.
موضوعگیرندهشماره نامهتاریخ
*کمیسیون 193 مورخ 96/7/25 فرود یدالهیرئیس محترم دانشکده صنایع غذایی (جناب آقای دکتر قوامی)د/8/29/610021396/08/06
**کمیسیون194مورخ96/8/2 مهتاب طهرانیرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/605811396/08/03
*شورای320مورخ96/8/3 درس روش تحقیق رشته مدیریت فناوری اطلاعاترئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/606191396/08/03
*کمیسیون 193 مورخ 96/7/25 نادر نظر آهاریسرپرست محترم دانشکده علوم پایه (جناب آقای دکتر آبرومند‌ آذر)د/8/29/606571396/08/03
*کمیسیون 194 مورخ 2/8/96 علی محمد ناصریرئیس محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (جناب آقای دکتر باقری)د/8/29/604601396/08/03
*کمیسیون193 مورخ96/7/25 مریم واعظیرئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/606961396/08/03
*کمیسیون193مورح96/7/25 امیرحسین حمزهرئیس محترم دانشکده دامپزشکی (جناب آقای دکتر اصغری)د/8/29/607061396/08/03
*کمیسیون193مورح96/7/25 سپند صیفوریرئیس محترم دانشکده نفت و گاز (جناب آقای دکتر امامزاده - جناب آقای دکتر آل علی)د/8/29/606851396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 مهدی قاسمیرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/605781396/08/03
*کمیسیون193مورخ96/7/25 مهیار خاکیرئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/607051396/08/03