سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: دکتر سودابه سلیمانی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - قدرت

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک :  s.soleymani@srbiau.ac.ir